Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera.

Informacja opublikowana: 29.05.2023, 08:27
Data zakończenia zapytania: 18.05.2023, 15:30
Data rozstrzygnięcia zapytania: 19.05.2023, 15:00

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu:

Wybór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego  projektu w ramach Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

 

Postępowanie ofertowe nr 02/K/2023 z dnia 27.04.2023

 Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Stawil Sp. z o.o., 

Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów NIP 8133647874

 

Uzasadnienie wyboru:

 Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie wymagane warunki.


Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnego przygotowania

i realizacji projektu

 

Działając na podstawie art. 39 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 z dnia 28 kwietnia 2021 r., KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego.

Ogłoszenie dotyczy projektu w ramach Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 wersja SZOP.FEPK.002 - 25 kwietnia 2023

Podstawowe informacje:

W ramach Priorytetu 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09

Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Typy projektów: możliwe do realizacji w ramach naboru:

·      usługi rozwojowe w PSF dla pracodawców i ich pracowników, pracowników oraz przedsiębiorstw społecznych za pośrednictwem BUR, w zakresie rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych pracowników zgodne z ich zidentyfikowanymi potrzebami, w tym m. in. poprzez:

·      ogólne i specjalistyczne szkolenia lub doradztwo związane ze szkoleniami m.in. dla kadr zarządzających i pracowników, podmiotów w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami i formie odpowiadającej możliwościom organizacyjno–technicznym podmiotu, w tym również wymagające aktualizowania kompetencji i uwzględniające transformację ekologiczną i cyfrową.

 

Planowany okres realizacji projektu wyniesie: 36-48 miesięcy.

Liderem projektu/Parterem wiodącym/Wnioskodawcą będzie: KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie i na obszarze subregionu krośnieńskiego „SK” – miasto Krosno, powiaty: krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski.

Grupa docelowa: pracownicy, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące, pracownicy przedsiębiorstw, osoby w wieku 55 lat i więcej, organizacje pozarządowe i ich pracownicy, jak i osoby z nimi współpracujące (w tym wolontariusze), pracodawcy.

 

Cel partnerstwa:

Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu mającego na celu podniesienie kwalifikacji i kompetencji podkarpackich pracodawców i pracowników, z wykorzystaniem usług rozwojowych.

 

Kryteria formalne (ocena: spełnia /nie spełnia):

I. posiadanie statusu podmiotu uprawnionego do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z Regulaminem konkursu nr FEPK.07.09-IP.01-001/23:

O dofinansowanie projektu zgodnie z SZOP mogą ubiegać się:

Instytucje wspierające biznes, Partnerzy społeczni, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Instytucje nauki i edukacji, Administracja publiczna, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się:

1)  podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.);

2)  podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1745);

3)  podmioty, wobec których zastosowanie ma art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358 z późn. zm.);

4)  jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), która podjęła jakiekolwiek działania dyskryminujące, sprzeczne z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 2021/1060. Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom i Beneficjentom, którzy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia ogólnego;

5)  podmioty, na które zostały nałożone sankcje za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie działań wojennych Federacji Rosyjskiej;

6)  osoby fizyczne (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Weryfikowane na podstawie załącznika

II.   posiadanie potencjału adekwatnego do działań zaplanowanych w projekcie, tj. posiadanie doświadczenia:

1)   w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach projektu;

2)   w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt;

3)   na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu.

III.  posiadanie potencjału finansowego adekwatnego do działań zaplanowanych w projekcie, tj. posiadanie łącznego obrotu za ostatni zatwierdzony rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591 z późń. zm.) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok kalendarzowy równego lub wyższego niż 5 mln zł.

 

Wymagania dotyczące oferty:

1.    złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 wraz z wypełnionymi i podpisanymi oświadczeniami, potwierdzającymi spełnienie warunków formalnych, a także podpisanej zgody na upublicznienie propozycji/oferty partnerskiej w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu i dostępnym na stronie KROŚNIEŃSKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO "KRINTECH" Sp. z o.o.;

2.    złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej; statut (jeżeli dotyczy);

3.    złożenie pełnomocnictw/a osób/osoby reprezentujących/cej oferenta (jeżeli dotyczy).

 

Kryteria merytoryczne oceny (max 60 pkt):

a)      posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 36 miesięcy liczonych od terminu publikacji ogłoszenia w obszarze, w którym będzie udzielane wsparcie w ramach planowanego projektu rozumiane jako pełnienie funkcji operatora w projekcie realizowanym w systemie popytowym [0 pkt lub 20 pkt],

­   0 projektów – 0 pkt,

­   1 i więcej projektów – 20 pkt;

b)     posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 36 miesięcy liczonych od terminu publikacji ogłoszenia w działalności na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt (pracownicy, pracownicy organizacji pozarządowych, osoby pracujące, pracownicy przedsiębiorstw, osoby w wieku 55 lat i więcej, organizacje pozarządowe i ich pracownicy, jak i osoby z nimi współpracujące (w tym wolontariusze), pracodawcy) [0 pkt lub 15 pkt],

­   0 projektów – 0 pkt,

­   1 i więcej projektów – 15 pkt;

c)      posiadanie doświadczenia w ciągu ostatnich 36 miesięcy liczonych od terminu publikacji ogłoszenia na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu (subregion krośnieński „SK” – miasto Krosno, krośnieński, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski) [0 pkt lub 15 pkt],

­    0 projektów – 0 pkt,

­    1 i więcej projektów – 15 pkt;

d)     posiadanie doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze środków UE o wartości projektu co najmniej 4 mln zł każdy projekt [max.10 pkt],

­    0 projektów – 0 pkt,

­    1-2 projektów – 5 pkt,

­    3 projekty i więcej – 10 pkt.

 

Termin i miejsce składania ofert

Zgłoszenia z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej na zasadach określonych w kryteriach formalnych niniejszego ogłoszenia, w godzinach 7.30 - 15:30 w KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 6, 38-400 Krosno, tel. 13 4334672 lub w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (z ważnym certyfikatem) lub elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym osoby uprawnionej do podpisania po stronie oferenta - drogą mailową na adres: biuro@krintech.pl

w terminie od dnia zamieszczenia ogłoszenia tj. 27 kwietnia 2023 r. do 18 maja 2023 r. do godziny 15.30

 

Dodatkowe informacje:

 1. KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w proponowanym przedsięwzięciu w roli Partnera wiodącego (Beneficjenta);
 2. Kandydat na Partnera może złożyć w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze wyłącznie jedną ofertę;
 3. KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

­    unieważnienia naboru bez podania przyczyny,

­    zmian w treści ogłoszenia o otwartym naborze, przy czym każdorazowa zmiana publikowana będzie na stronie www.krintech.pl

­    negocjacji działań planowanych w ramach projektu z wybranym Partnerem,

­    zawarcia umowy partnerskiej z wybranym Partnerem, a w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy partnerskiej z wybranym Partnerem zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony;

 1. KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o. nie ponosi kosztów związanych z przygotowanienm i złożeniem oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o naborze;
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 3. Ocenie podlegać będą oferty spełniające kryteria formalne wymienione w ogłoszeniu;
 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie rejestrowym lub osobę upoważnioną przez oferenta, zgodnie z załączonym pełnomocnictwem;
 5. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.krintech.pl.
 6. Od wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 7. KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH" Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do rozwiązania partnerstwa w projekcie z przyczyn:

­    niezakwalifikowania KROŚNIEŃSKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO "KRINTECH" Sp. z o.o. w konkursie;

­    nieprzyznania funduszy projektowych;

­    innych niezależnych od KROŚNIEŃSKIEGO INKUBATORA TECHNO-LOGICZNEGO "KRINTECH" Sp. z o.o.  przyczyn.Załączniki:
 1. Załącznik nr 1_formularz oferty.doc (27.04.2023, 09:48) - pobrań: 835
Opublikował: Bogusław Kogut
Publikacja dnia: 29.05.2023, 08:27
Dokument oglądany razy: 639