Dane podstawowe

Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie
38-400 Krosno, ul, Żwirki i Wigury 6c
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000228204
kapitał zakładowy 1 962 500,00 PLN
Regon: 180013371
NIP: 6842387965
tel: 13 436 21 06
http://www.krintech.pl; http://www.ip-krosno
e-mail: biuro@krintech.pl

Konto Bankowe: Alior Bank, nr: 28 2490 0005 0000 4530 2130 9508


Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Krosna i Podkarpackiej Izby Gospodarczej. Spółka, której firma brzmi Krośnieński Inkubator Technologiczny "KRINTECH" Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym Rep. A nr 359/2005 18 stycznia 2005 roku przez Gminę Krosno i Podkarpacką Izbę Gospodarczą. W dniu 8 lutego 2005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Spółka została wpisana do KRS pod nr 0000228204. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 962 500 PLN. Krośnieński Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. działa na zasadach non-profit. Na mocy umowy z dnia 23 lutego 2005r. zawartej pomiędzy Gmina Krosno i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o., oraz porozumienia z dnia 23 lutego 2005r. zawartego pomiędzy Gminą Krosno, Podkarpacką Izba Gospodarczą i Krośnieńskim Inkubatorem Technologicznym sp. z o.o. przejęła ona od 1 marca 2005 zarządzanie obiektem Inkubatora Przedsiębiorczości.

Na mocy umowy zawartej z Gminą Miasto Krosno nr RI.042.80.18.2021.G z dnia 01.07.2021 r. Krośnieński Inkubator Technologiczny KRINTECH Sp. z o.o. jest Zarządcą i Administratorem obiektu Inkubator Przedsiębiorczości Krosno, położonego w Krośnie przy ul. F. Żwirki i S. Wigury 15, w skład którego wchodzą lokale użytkowe biurowe i produkcyjne. 


Opublikował: Bogusław Kogut
Publikacja dnia: 03.12.2021, 13:33
Dokument oglądany razy: 110 389
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 02.11.2021