bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - rozbudowa instalacji C.O.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: „Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego -  pierwsze piętro”

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy - załącznik nr 1

Formularz oferowy - załącznik nr 2

Przedmiar robót - załącznik nr 3

Rzut pierwszego piętra C.O. - załącznik nr 4

Projekt  - załącznik nr 5

Specyfikacja techniczna - załącznik nr 6

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego pierwsze piętro”
w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 04/Z.O./C.O./17

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Hydroterm Gerlach Paweł 38-400 Krosno, ul. Ściegiennego 19

Cena ofertowa: 15 325,00 zł netto / 18 849,75 zł / brutto
(słownie: piętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 00/100 netto / osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć 75/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 10.11.2017
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 23.10.2017
Dokument oglądany razy: 3 381