bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - Nadzór Inwestorski

 Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano -  remontowej, elektrycznej oraz sanitarnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "„Przebudowa części budynku produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego, na działce ewid. nr 258/26 w Krośnie".

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy - załącznik nr 1

Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na :
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano – remontowej/elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego nad realizacją zadania w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa części budynku produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego, na działce ewid. nr 258/26 w Krośnie".

w trybie zapytania ofertowego poniżej 14 000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 03/Z.O./N.I./17

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Arkadis s.c. 38-120 Czudec M. Przedmieście Czudeckie 439


Cena ofertowa: 9 728,76 zł
(słownie: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 76/100)

Uzasadnienie wyboru:

Informacja o wyborze oferty

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 10.07.2017
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 20.06.2017
Dokument oglądany razy: 3 359