bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - audyt energetyczny

 Zapraszamy do składania ofert na wykonanie audytu energetycznego budynku produkcyjno- magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego położonego na działce ewid. 258/26 w Krośnie. Audyt będzie wykonany wg standardów aktualnie obowiązujących jako dokument do wniosku kredytowego zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1459) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Oferta

Projekt umowy

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia na: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego budynku produkcyjno- magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego położonego na działce ewid. 258/26 w Krośnie. Audyt będzie wykonany wg standardów aktualnie obowiązujących jako dokument do wniosku kredytowego zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223 poz. 1459) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r.
w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 01/Z.O./A.E./15

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

JSystem
Sławomir Juryś
ul. J. Piłsudskiego 18
38-400 Krosno


Cena ofertowa: 2 500,00 zł netto / 3 075,00 zł / brutto
(słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 netto / trzy tysiące siedemdziesiąt pięć 00/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 17.02.2015
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 04.02.2015
Dokument oglądany razy: 5 274