bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Zapraszamy do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano – remontowej/elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego nad realizacją zadania inwestycyjnego "Przebudowa oraz docieplenie (termomodernizacja) elewacji i dachu budynku produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego" położonych na działce ewid. 258/26 w Krośnie.

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy - załącznik nr 1

Formularz ofertowy - załącznik nr 2

Zarząd Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o.

Informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlano – remontowej/elektrycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego nad realizacją zadania w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa oraz docieplenie (termomodernizacja) elewacji i dachu budynku produkcyjno - magazynowego Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego" położonych na działce ewid. 258/26 w Krośnie
w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro.


Zapytanie ofertowe nr 01/Z.O./N.I./14

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Arkadis s.c.
Ul. Przedmieście Czudeckie 439,
38-120 Czudec

Cena ofertowa: 15 000,00 zł netto / 18 450,00 zł / brutto
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100 netto / osiemnaście tysięcy złotych 00/100 brutto)

Uzasadnienie wyboru:

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 01.10.2014
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 18.09.2014
Dokument oglądany razy: 5 430