bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Termomodernizacja dachu hali przemysłowej

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie: "Termomodernizacja dachu hali przemysłowej" w budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data umieszczenia ogłoszenia: 2013-08-12

Materiały do pobrania:

SIWZ - Termomodernizacja dachu hali przemysłowej

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta przetagowa

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenia o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ - przedmiar robót

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz sprzętu

Załącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - wykaz wykonywanych robót 

ZAWIADOMNIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Krośnieński Inkubator Technologiczny „KRINTECH” Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu postepowania przetagowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do zadania pod nazwą:
Termomodernizacja dachu hali produkcyjnej Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego „KRINTECH” Sp. z o.o. z dnia 12-08-2013 nr. S-01-13

Uzasadnienie faktyczne:
W dniu otwarcia ofert tj. 2013-08-28 godz. 10:00 Komisja Przetargowa poinformowała jaka kwotę zamawiający ma zabezpieczoną w planach na sfinansowanie zamówienia tj. 384 367,24 zł netto ( słownie: trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem 24/100), brutto 472 771,71 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiace siedemset siedemdziesiąt jeden 71/100) . W postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta w wysokości 542 254,37 zł netto (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery 37/100), brutto 666 972,87 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 87/100) znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przenzaczyć na sfinansowanie zamówienia.



Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 02.09.2013
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 13.08.2013
Dokument oglądany razy: 6 109