bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert na modernizacji i wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Krośnieńskiego Inkubatora Technologicznego. 

Materiały do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy  - załącznik nr. 1

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr .2

Przedmiar robót - załącznik nr. 3

ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na:
Modernizacja Instalacji Elektrycznej – Etap 2
Krośnieński Inkubator Technologiczny „Krintech” Sp. z o.o. informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:


Zakład Instalatorstwa Pomiarów Energetycznych i Automatyki Przemysłowej
Andrzej Chrobak
38-400 Krosno, ul. Kruczkowskiego 19a


Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie kryterium oceny ofert – najniższa cena - ustalono, że złożona oferta nr. 01/Z.O./E.2/13 odpowiada wymaganiom określonym w dokumentacji postępowania dot. udzielenia zamówienia publicznego i została oceniona jako najkorzystniejsza.


1. Wykaz, cena i porównanie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu:

 
1. nr oferty - 01/Z.O./E.2/13, Nazwa Oferenta -  Zakład Instalatorstwa Pomiarów Energetycznych i Automatyki Przemysłowej, Andrzej Chrobak, 38-400 Krosno, ul. Kruczkowskiego 19a, cena oferty -  34 800,00 zł netto


2. nr oferty - 02/Z.O./E.2/13, Nazwa Oferenta -  Zakład Instalatorstwa i Pomiarów Elektrycznych, Ryszard Kasprzyk, 38-420 Kombornia 714, cena oferty -  36 000,00 zł netto

 
3. nr oferty -  03/Z.O./E.2/13, Nazwa Oferenta -  P.H.U. „TKAMAR” Marcin Tkaczyk, 38-400 Krosno, ul. Lelewela 6/27, cena oferty -  37 200,00 zł netto 

2. Wykaz ofert odrzuconych w prowadzonym postępowaniu:

Brak ofert odrzuconych 

Ze względu na prowadzenie postępowania w trybie art.4 ust.8 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie nie podlega trybowi odwoławczemu.Opublikował: Piotr Jagieła
Publikacja dnia: 30.07.2013
Podpisał: Piotr Jagieła
Dokument z dnia: 11.07.2013
Dokument oglądany razy: 6 248